Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna dla Klientów Grafix K. Olszewska- Piotrowska, M. Tyrała Sp. j.

I.        ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Grafix K. Olszewska- Piotrowska, M. Tyrała Sp. j. z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000016169, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 542-18-09-581, REGON: 050460866.

II.    DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

We sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następującej sposób:

•      telefonicznie: 85 676 17 37;

•      przesyłając informację na adres e-mail: biuro@biurtop.pl;

•      listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Grafix
K. Olszewska- Piotrowska, M. Tyrała Sp. j., 
ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Zbigniewa Majewskiego oraz Zastępcę IOD Panią Elżbietę Buchmiet - z którymi można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@biurtop.pl.

 1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/a dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. realizacji umowy sprzedaży detalicznej naszego asortymentu z klientami (osobami fizycznymi); podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO czynności zmierzające wykonania umowy, wykonanie umowy;

2.    wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, organom i jednostkom administracji państwowej), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3.    dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych w pkt. 1, 2 umów, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią;

4.    marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, w tym wysyłanie newslettera, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych;

6.    obsługa korespondencji z klientami w celach innych niż dostarczenie i świadczenie usług określonych w pkt. 1, 2 podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią.

 1. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji usług na Pani/a rzecz, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego, obsługę systemów informatycznych administratora (dostawcy narzędzi do: analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów, opiniowania zakupów w naszym sklepie, hosting portalu i poczty e-mail), podmioty realizujące usługi prawne, doradcze, agencje marketingowe, biura księgowe, bank, firmy kurierskie, Poczta Polska, spedytorzy i operatorzy logistyczni, przewoźnicy i firmy transportowe, podmioty realizujące płatności elektroniczne, upoważniony personel Administratora.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/a danych do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub organizacji międzynarodowej.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/a dane osobowe będą przechowywane:

1.    przez okres trwania umów sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz po zakończeniu trwania takich umów w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umów, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takich umów (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;

2.    do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane te są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

3.    do czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, w przypadku prowadzenia korespondencji; po tym czasie dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lata od zakończenia korespondencji).

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/u prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/a zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/a dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/a danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/em działań, jeżeli Pani/a zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/a temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do przenoszenia danych.

 1. PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/a szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu prawnie uzasadnione interesy Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/a zgodę, przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Pani/a zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

 1. INFORMACJA O PROFILOWANIU I ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/a dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane w zakresie realizacji celów marketingu bezpośredniego lub pośredniego. Profilując dane osobowe, Administrator realizuje następujące usługi:

- przyznawanie rabatów sprzedażowych Klientowi w sklepie internetowym;

- przesyłanie kodów i decyzji rabatowych Klientowi sklepu internetowego;

- przypominania Klientowi sklepu internetowego o niedokończonych zakupach;

- automatyczną analizę zachowania Klienta sklepu internetowego;

- analizę historii zakupów dokonywanych przez Klienta sklepu internetowego;

- dopasowywanie treści newslettera do zainteresowań Klienta.

W sytuacji udzielenia automatycznej odmowy wykonania w/w usług lub wykonania usługi niezgodnie z Pani/a oczekiwaniami, przysługuje Pani/u prawo zgłoszenia żądania do ręcznego rozpatrzenia wniosku oraz uzyskania informacji o powodach decyzji Administratora. Składając żądanie wyjaśnienia tych kwestii, może Pani/Pan podać informacje, które w Państwa opinii uzasadniają nietrafność oceny dokonanej przez Administratora. Żądanie należy kierować kanałami komunikacji wskazanymi w części „DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA”.