Zwroty i reklamacje

Białystok dn.02.01.2021

Zasady zwrotów i reklamacji w GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Spółka Jawna
(obowiązuje od 1 stycznia 2021r., jest częścią standardowych umów o współpracy z klientami)


Reklamacje


Wszelkie reklamacje ilościowo-jakościowe muszą być zgłoszone do Spółki na dokumencie REKLAMACJA - ZWROT TOWARU w postaci załącznika na adres e-mail: biuro@biurtop.pl. Za zgodą działu Reklamacji dopuszcza się dokonania zgłoszenia na dokumencie Nabywcy, wyłącznie jeżeli posiada on wszystkie cechy dokumentu REKLAMACJA -ZWROT TOWARU.
Reklamacje ilościowo-jakościowe Nabywca ma prawo złożyć w terminie do 7 dni od daty dostawy.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności kierowcy/ handlowca.
Dla towarów uszkodzonych lub posiadających ukryte wady, Nabywca jest zobowiązany przesłać oprócz dokumentu - REKLAMACJA/ZWROT TOWARU, również dokładny opis uszkodzenia/wady i materiał zdjęciowy na którym widoczne będzie uszkodzenie/wada.
Maksymalny czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji zależny jest od prawidłowego wypełnienia    i
przesłania dokumentu - REKLAMACJA/ZWROT TOWARU oraz dokumentów towarzyszących - do Spółki. W przypadku prawidłowego dopełnienia wszystkich formalności, Nabywca zostanie poinformowany o decyzji w przeciągu 7 dni od daty złożenia reklamacji. Ewentualne wystawienie faktury korygującej nastąpi do 14 dni od daty zapadnięcia decyzji.


Zwroty


Wszelkie planowane zwroty towaru muszą być zgłoszone do Spółki na dokumencie REKLAMACJA-ZWROT TOWARU w postaci załącznika na adres e-mail: biuro@biurtop.pl. Za zgodą działu Reklamacji dopuszcza się dokonania zgłoszenia na dokumencie Nabywcy, wyłącznie jeżeli posiada on wszystkie cechy dokumentu REKLAMACJA- ZWROT TOWARU.
Nabywca ma prawo do zwrotów produktów:
których nie zamówił, a znalazły się w jego posiadaniu z winy Spółki;
posiadających ukryte wady;
posiadających uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Spółki.
Koszt transportu zwrotu z ww. powodów ponosi Spółka GRAFIX.
Wszelkie zwroty muszą być rozpatrzone przez Spółkę GRAFIX w ciągu 7 dni a Nabywca zostanie poinformowany o dacie i sposobie odbioru zwrotu.
Nabywca zobowiązany jest do;
przygotowania zwrotu zgodnie z zaakceptowanym dokumentem - REKLAMACJA/ZWROT TOWARU i dołączenia do przesyłki kompletnej dokumentacji.

Wystawienie faktury korygującej nastąpi do 14 dni od daty odbioru zwrotu od Nabywcy.

 

 Pobierz formularz reklamacyjny